Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

Az adatkezelő szervezet adatai:

az adatkezelő neve: IF-TEAM Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 15.

Az adatkezelő nyilvántartási száma: Cg. 01-09-163012

Az adatkezelő elérhetőségei:

e mail: info@gumivizszigeteles.hu

Telefon: +36 (70) 342-0894


 

Kedves Ügyfelünk!

Az egyedi megbízás megadásával, illetve az általános szerződéses feltételeink elfogadásával szerződéses jogviszony jön létre Ön, illetve ha a Megrendelő gazdasági társaság, vagy más szervezet, az Ön által kezelt, képviselt szervezet, illetve Társaságunk között, mely jogviszony keretei között óhatatlanul kezelésre kerülnek Társaságunk részéről az Ön, illetve az Ön által képviselt szervezet adatai.

 

Az adatkezelési tevékenység folytatásának jogi alapja:

A GDPR (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE)

 

Az alkalmazott jog:

Az Európai Közösségek joga, valamint a magyar jog.

 

Joghatóság:

Szervezetünk a magyar jog joghatósága, valamint a közösségi jog joghatósága alá tartozik. Az adatkezelési jogviszonyból, valamint Társaságunk kereskedelmi tevékenységéből eredő jogviták esetére Társaságunk a Magyar jog, valamint az Európai Közösségek joga alkalmazását köti ki.

 

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

Jelen adatkezelési szabályzat valamennyi természetes személy, valamint jogi személy összes, Társaságunk által kezelt adatára kiterjed.

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés elsődleges célja az Ön által adott megrendelés teljesítése, valamint annak teljesíthetőségének a megvalósulása. Cél továbbá a Társaságunkra vonatkozó jogszabály által előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítése, azok teljesíthetőségének a megvalósítása. Harmadlagos cél az üzleti jellegű adatok gyűjtése reklám és marketing, valamint kutatási célból, Társaságunk jövőbeli üzleti tevékenységének elősegítése végett. Reklám és marketing célú adatgyűjtésre és adatkezelésre kizárólag külön, erre vonatkozó hozzájárulás alapján kerülhet sor.

 

Az adatkezelési tevékenység módja és feltételei:

Az adatkezelő tevékenységi központja az adatkezelő székhelye. Az adatkezelő egyben ellenőrző vállalkozásnak is minősül.

Személyes és cégadatok kezelésére weboldalunkon kizárólag az Ön hozzájárulása alapján, a hozzájárulás terjedelmében kerül sor.

Az adatok és a hozzájárulás megadásának a módja az online felületen található adatközlő alkalmazásban az adatok megadása, valamint a jelölőnégyzet bejelölése, mellyel Ön megadja a hozzájárulását az Ön által az online felületen önkéntesen megadott adatok megismeréséhez, és kezeléséhez. Ön a jelölőnégyzet bejelölésével egyben arról is nyilatkozik, hogy Társaságunk adatkezelési szabályzatát megismerte, és azt saját magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Jogi személy adatai kezeléséhez a jogi személy képviseletét ellátó természetes személy, vagy amennyiben a jogi személy képviseletét szervezet látja el, akkor a képviseletet ellátó szervezet képviselője adja meg.

Az adatkezeléssel érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó adatok törlését, illetve helyesbítését.

A regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó alapján a természetes személy személyazonosságának a megállapítására kizárólag az érintett beazonosítható kérése alapján, az érintett részére kerülhet sor.

Adatkezeléssel kapcsolatban az érintett meghatalmazott útján képviseltetheti is magát. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Adatok tárolása:

Az Ön által megadott adatok tárolása Társaságunk informatikai rendszerében történik. Ezekhez harmadik személynek hozzáférése nincsen.

 

Adatok megőrzésének az ideje:

Regisztráció esetén:

Név, felhasználónév és e mail cím kerül eltárolásra egészen addig, ameddig Ön a regisztrációja érvényességét fenntartja.

Online megrendelés esetén:

A megrendelőlapon megadott adatok tárolására kerül sor az elfogadással létrehozott szerződés fennállásáig, valamint a garanciális és vevőszolgálati utókövetés idejéig.

Az adatkezelő 30 naponta felülvizsgálja az általa kezelt adatbázist, és azokat az adatokat törli, amelyek megőrzésére jogszabályi előírás alapján nem köteles.

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulás és a hozzájárulás megadásának a módja.

A személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulást Ön az erre szolgáló online felületen kialakított jelölőnégyzet Ön általi bejelölésével tudja megadni. A jelölőnégyzet az adatkezelési szabályzat végén kerül elhelyezésre, és a bejelölésre a szabályzat Ön által történő elolvasása után nyílik lehetősége. A szabályzat elolvasása és az adatkezelési szabályok Ön által történő dokumentálható elfogadása az Ön regisztrációjának, illetve megrendelésének az érvényességi feltétele. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása az összes adatkezelési cél vonatkozásában értelmezendő úgy, hogy Ön valamennyi adatkezelési célt megismert, és a hozzájárulását valamennyi adatkezelési céllal összefüggésben külön-külön megadta.

Ha Ön az összes adatkezelési cél közül bármelyikhez nem járul hozzá, akkor a marketing és kereskedelmi célú hozzájárulás kivételével az Ön kötelezettsége az, hogy megjegyzésben az erre kialakított online felületen jelezze, hogy mely adatkezelési cél vonatkozásában nem adja meg a hozzájárulását.

A marketing és kereskedelmi cél vonatkozásában külön hozzájárulást kérünk a hírlevélre történő feliratkozásnál. Ez a hozzájárulás a feltétele annak, hogy Társaságunk az Ön részére a jövőre nézve marketing jellegű hírleveleket és akciókat tartalmazó kereskedelmi ajánlatokat küldjön ki.

 

Adatok átadása harmadik személyek részére:

Az Ön személyes adatai semmiféle célból nem kerülnek harmadik személy részére átadásra. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az átadás bírói ítélet kötelezése, vagy jogerős hatósági végzés alapján történik.

 

Személyazonosság hitelt érdemlő igazolása:

Bizonyos kéréseknél, adatmódosításoknál szükség lehet arra, hogy Ön a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, illetve mi be tudjuk azonosítani azt, hogy az adott kérés, nyilatkozat bizonyosan Öntől származik. Ezt az alábbiképpen tudja megtenni:

Hitelt érdemlő igazolásnak kizárólag az elektronikus úrlap mellé pin kód megadása, vagy érvényesítő chapta kitöltése számít.

Telefonos azonosítás esetén hitelt érdemlő igazolásnak számít az, ha Ön a munkatársunk által kért kizárólag Önre jellemző két személyes adatot (születési hely és idő, anyja születési neve) Ön munkatársunk kérésére közli. Ezáltal mi be tudjuk Önt azonosítani.

 

Telefonbeszélgetések rögzítése:

Társaságunk az Önnel folytatott telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okból rögzítheti. Rögzítés esetén a beszélgetéseket az erre a célra használt elektronikus tárolón 30 napig őrizzük meg, ha további megőrzésre nincs szükség. A további megőrzést szükségessé teheti ügyfélpanasz, vagy egyéb olyan esemény, amely ezt a szükségességet megalapozza. Ilyen esemény lehet terrorfenyegetés, vagy munkatársunk egyéb megfenyegetése, zsaroló nyilatkozat, vagy egyéb olyan tartalmú beszélgetés, amely a 2013. évi C. Tv. (Btk.) szerint bűncselekményt valósít meg, vagy a beszélgetésnek polgári peres eljárásban való felhasználása valószínű.

Ügyfélpanasz esetén mi a telefonbeszélgetés hangfelvételét a panaszkezelési eljárás lezárásáig őrizzük meg. Ha a panaszkezelés lezárultát polgári peres, vagy más hatósági eljárás követi, abban az esetben a beszélgetést az eljárás jogerős lezárultáig tároljuk.

Beszélgetés rögzítése esetén mi minden esetben a beszélgetés elején közöljük azt, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, amelyet eltárolunk. Egyben közöljük azt az azonosítót, amellyel a beszélgetést vissza lehet keresni.

 

Adatok módosítása:

Megadott és általunk megőrzött adatai módosítását Ön elsődlegesen a honlapunkon található adatbejelentő vagy módosító űrlap kitöltésével, vagy munkatársunktól telefonon kérheti. Mi, amint a kérése hozzánk beérkezik, adatait a kérésnek megfelelően módosítjuk.   Az adatok módosítására irányuló kérelem teljesítésének a feltétele, hogy Ön hitelt érdemlően igazolja a személyazonosságát. Ez különösen érvényes un. érzékeny személyes adatok, mint pl. bankszámlaszám, szállítási cím módosítása. Társaságunk nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy Ön nem kérte adatainak a módosítását, vagy ilyen kérelem előterjesztésekor személyazonosságát nem igazolta hitelt érdemlően.

Ön a korábbi nyilatkozatát úgy is módosíthatja, hogy a módosítás kizárólag az adatok kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozik.

 

Hozzájáruló nyilatkozat visszavonása:

Az adatok kezelésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatát Ön annak teljes terjedelmében vagy részlegesen, egyes adatokra, adatfajtákra vonatkozóan is Ön bármikor visszavonhatja. A visszavonásra irányuló kérést a módosításra vonatkozó kéréssel azonos módon lehet előterjeszteni.

 

Hozzáférés az adatokhoz:

Kérésre az általunk kezelt adatokat az adattulajdonos, vagy olyan harmadik személy részére, akinek kérte az adattulajdonos az adatok átadását, megküldjük.


A jelen Szabályzat 2024. március 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.