Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

ALFEMA FOLYÉKONY GUMI Webáruház
(https://gumivizszigeteles.hu)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://gumivizszigeteles.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://gumivizszigeteles.hu


A Szolgáltató (webshop üzemeltető) megnevezése: IF-TEAM Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 15.

Szolgáltató nyilvántartási száma (cégjegyzékszám): Cg. 01-09-163012

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium, Cégbírósági Csoport

Szolgáltató adószáma: 10682052-2-43

Közösségi adószám: HU10682052

Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-163012

Szolgáltató bankszámlaszáma: 10300002-13751543-00014905
Szolgáltató IBAN bankszámlaszáma: HU31 1030 0002 1375 1543 0001 4905

Számlavezető pénzintézet: MBH BANK Nyrt.

 

Szolgáltató elérhetőségei:

Iroda és bemutatóterem: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. II. em. 2.62c.

e mail: info@gumivizszigeteles.hu

Telefon: +36 (70) 342-0894

 

A továbbiakban, mint Szolgáltató

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
LEBAKER Kft..
1165 Budapest, Bökényföldi út 101.
E-mail: support@cweb.hu

 

I. Felek a szerződésben:

 

1.) Felek a Szerződésben egyrészről Szolgáltató, aki mint eladó szerepel a szerződésben, valamint Felhasználó, aki a Szolgáltató által üzemeltetett webes felületet igénybe veszi. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató által kínált terméket megvásárolja, vagy a kínált szolgáltatást igénybe veszi, és egymással, mint Eladó és  Vevő szerződést kötnek, akkor a szerződéskötés időpontjától számítva Felhasználó titulusa: Vevő, vagy Megrendelő

 

2.) Vevő az, aki Szolgáltató szolgáltatását megrendeli, illetve igénybe veszi. Amennyiben Vevő Szolgáltató termékét illetve szolgáltatását tovább értékesíti, illetve harmadik személy részére átadja, illetve hozzáférhetővé teszi, annak a jogügyletnek a jogosultja nem számít Szolgáltató vevőjének.

 

Szolgáltató és Felhasználó, vagy Vevő továbbiakban együttesen használt titulusa: Felek.

 

3.) Felek ugyanakkor nem zárják ki jelen szerződésben a jogutódlást.

 

4.) Amennyiben Vevő Szolgáltató által értékesített terméket vagy szolgáltatást tovább értékesítési céllal vásárolja meg, vagy veszi igénybe, tehát nem minősül végfelhasználónak, Vevő pedig a Ptk. 8:1 §. (1) bek. 3. pontja rendelkezése alapján nem minősül fogyasztónak, és jelen szerződés sem minősül fogyasztói szerződésnek. Abban az esetben, kivéve, ha felek ettől eltérően nem állapodnak meg egymással, Vevő jogutódja nem tekinthető Szolgáltató vevőjének, így jogutódlás sincsen a Felek között létrejött szerződésben. Ebben az esetben Vevő jogutódja kizárólag vevő jogutódja lesz, tehát a Szolgáltató által vállalt jótállás, illetve szavatosság Vevő jogutódjára nem terjed ki. Vevő jogutódja felé ebben az esetben Vevő köteles jótállást, illetve szavatosságot vállalni, ugyanakkor a Szolgáltató által Vevő irányába vállalt jótállás, illetve szavatosság nem szűnik meg, de az kizárólag Vevő irányába áll fenn a továbbiakban, így ilyen jogcímen Szolgáltatóval szemben igényt is csak Vevő támaszthat.

 

II. A szerződés típusa:

 

1.) Jelen szerződés típusa szerint termékértékesítésre, illetve szolgáltatás nyújtásra irányuló, az adásvételi szerződések csoportjába tartozó szerződés, amely interneten keresztül, távol lévő felek között, elektronikus eszköz igénybevételével, illetve elektronikus úton jön létre.

 

2.) Amennyiben a Felek között létrejött jogügylet szolgáltatás nyújtására vonatkozik, akkor Felek között vállalkozói szerződés jön létre.

 

3.) Amennyiben Vevő a Ptk. 8:1 §. (1) bek. 3. pontja rendelkezése alapján fogyasztónak minősül, abban az esetben jelen szerződés fogyasztói szerződés.

 

4.) Jelen ÁSZF a Ptk. Vi. könyve, XV. Fejezete hatálya alá tartozó, általános szerződési feltételekkel létrehozott un. Blanketta szerződés. Szolgáltató nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy Felhasználó ilyen irányú igénye esetén a jelen szerződésben szabályozott jogügylet tárgyában egyedi szerződéssel jelen blankettától részben, vagy akár teljesen eltérő módon állapodjanak meg.

 

A szerződés alaki követelményei:

 

1.) Felek jelen szerződést írásba foglaláshoz kötik. Felek írásba foglaltnak fogadják el az elektronikus formában, jelen ÁSZF alapján és szerint megkötött szerződést.

 

2.) Amennyiben felek egyedileg letárgyalt szerződési feltételek mellett állapodnak meg, vagy a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződést ilyennel egészítik ki, akkor az egyedi feltételeket írásba foglalják, külön dokumentumot készítenek, amelyet mindkét fél aláír. Felek a szerződés szkennelt, PDF változatát eredetiben aláírtnak fogadják el.

 

III. A szerződés egységessége:

 

1.) Jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik a következő dokumentumok:

 

– Jelen Általános Szerződési Feltételek (A továbbiakban: ÁSZF),

– Szolgáltató honlapján található Adatkezelési Szabályzat,

– A Szolgáltató honlapján található, Felhasználó által kitöltött, illetve bejelölt bármilyen elektronikus űrlap, vagy jelölőnégyzetek.

– Ugyanígy a szerződés létrejöttének a feltétele Felhasználó megrendelésének a Szolgáltató általi elfogadása, valamint a megrendelésnek az ÁSZF-ben meghatározott módon történő visszaigazolása.

– Amennyiben Felek egymással egyedi szerződést kötnek, akkor az az egyedi szerződés is jelen szerződés részét képezi.

– Ugyanígy a szerződés részét képezi a Szolgáltató honlapján található elállási nyilatkozat, amennyiben felhasználásra kerül, valamint Feleknek az ügylettel kapcsolatban bármikor megtett jognyilatkozata.

 

2.) Lehetőség egyedi módon letárgyalt szerződéses feltételek alkalmazására: Felek egymással egyedi szerződésben akár részben, vagy egészben a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel ellentétes, vagy eltérő feltételekkel is megállapodhatnak. Olyan megállapodás esetén, amely jelen ÁSZF-el ütközik, elsősorban az egyedi szerződésben meghatározott feltételeket kell alkalmazni. Az egyedi feltételekben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF szabályai az irányadók.

 

IV. A szerződés létrejötte: (Az elektronikus szerződéskötés folyamata, hibák javítása)

 

1.) Jelen szerződés akként jön létre, hogy Felhasználó a megrendelésre nyitva álló elektronikus felületen az adatait, valamint megrendelését leadja, rögzíti, valamint bejelöli azokat a jelölő négyzeteket, amelyeken akként nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat megismerte, ezeket elolvasta, megértette, és saját magára nézve kötelezőnek fogadta el. Amennyiben felek egymással egyedi szerződést is kötnek, akkor a szerződés létrejöttének feltétele még az egyedi feltételek megismerése, megértése, és elfogadása is. Ezt követően Felek között a honlapon elhelyezett “Megrendelem” gomb megnyomása, és a megrendelés rögzítése hozza létre a szerződést, A szerződést létrehozó valamennyi feltétel konjuktív feltétel, így a szerződés létrejöttének a feltétele a fentiek közül valamennyi feltétel teljesülése. (Ha az előzetes feltételeket Megrendelő nem fogadja el, vagyis nem jelöli be az adatainak a kezelését engedélyező jelölőnégyzetet, nem fogadja el az adatkezelési szabályzatot, vagy az ÁSZF, vagy ha van, az egyedi szerződés feltételeit, a honlap technikai kialakítása miatt nincs lehetősége a “Megrendelem” gomb megnyomására, tehát nem tudja fizikailag sem létrehozni a szerződést.

 

Ezért fenti feltételek úgynevezett létesítési vagy létrehozási feltételek.

 

2.) Bármely létrehozási, vagy létesítési feltétel létrejöttének hiányában a szerződés nem jön létre, így abból nem keletkeznek jogosultságok, és nem háramlanak kötelezettségek sem.

 

3.) A szerződés a felek ügyleti akarata alapján, és szerint jön létre. Bármely olyan körülmény, amely a feleknek a szerződés létrehozatalára irányuló ügyleti akaratát csorbítja, akarathiba, amely érvénytelenséget okoz.

 

IV.a.) A szerződés tárgya: A szolgáltatás, termék értékesítés

 

1.) A szerződés tárgya a Szolgáltató online felületén található termékek értékesítése internetes kereskedelem útján, valamint a szintén online felületen megrendelt szolgáltatás nyújtása, munkával létrejövő eredmény létrehozása. (Vállalkozás)

 

IV/b.) Megrendelés, visszaigazolás, a szerződés létrejötte, a létrehozott szerződés tartalma

 

1.) Megrendelés:

 

1.) A termék vagy a szolgáltatás megrendelése akként történik, hogy Felhasználó a megrendelésre szolgáló webes felületen kitölti a megrendelőlapot. Megrendelő különösen az alábbi adatokat köteles megadni ahhoz, hogy megrendelése hiánytalan legyen:

 

– Neve

– Lakcíme,

– A megrendelt termék megnevezése, fajtája, mennyisége, ára fajtánként, és összesen.(Az árat az online felület kalkulálja a fajta és a mennyiség alapján. Ugyanez a felület kiszámolja az Áfá-t is, és a fizetendő összeget beírja a megrendelőlap megfelelő rubrikájába.)

– Annak megjelölése, hogy kiszállítással kívánja az árut átvenni, vagy személyesen veszi azt át Szolgáltató bemutatótermében,

– Vevő számlázási adati. Számlázási név és számlázási cím.

 

Amennyiben a kiszállítást kéri:

 

– Szállítási cím,

 

Szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelőlap egyedi, az adott szolgáltatás szempontjából releváns adatok megadását kérheti.

 

Megrendelő a megrendelési űrlapot kizárólag az adatvédelmi szabályzat elolvasása, annak elfogadása, valamint az ÁSZF elolvasása és elfogadása után tudja lezárni

 

2.) Az árakat az online felület forintban, a bruttó, tehát 27 % Áfá-t tartalmazó kiskereskedelmi árként tünteti fel.

 

Hibák javítása a megrendelőlapon:

 

1.) Megrendelőnek az elküld gomb megnyomása előtt lehetősége van arra, hogy ellenőrizze az általa kitöltött megrendelői felületet. Amennyiben hibát észlel, az elküld gomb megnyomásáig lehetősége van azt kijavítani a megfelelő rubrikába lépéssel. (Kattintás)

 

2.) Amennyiben Megrendelő az elküld gomb megnyomása után észleli, vagy gyanítja, hogy hibásan küldte el a Megrendelőlapot, vagy csak a megrendelt árufajták, mennyiségek, esetleg számlázási cím tekintetében módosítani kívánja azt, akkor a visszaigazolást követően, amikor rendelkezik már megrendelés és vevőazonosítói kóddal, a Szolgáltató elektronikus postacímére küldött elektronikus levélben lehetősége van ezek módosítását kérni, vagy akár részben, akár teljesen elállni a megrendeléstől. Ilyen esetben, ha a megrendelés módosításra kerül, akkor Szolgáltató az eredeti azonosító kódok használata mellett új visszaigazolást küld Megrendelő részére a megrendelés módosítása elfogadásáról, vagy elutasításáról. A megrendelés valamennyi paraméterét tekintve módosítható, beleértve az átvétel helyét, és idejét is. A módosítás hatályba lépéséhez a Szolgáltató tudomásul vétele szükséges, amely sosem lehet vélelmezett. A hatályba lépéshez a Szolgáltató konkrét beleegyező nyilatkozatára van szükség.

 

3.) A megrendeléskor valamennyi, a Megrendelő által eszközölt, és nem javított hibából és tévedésből eredő valamennyi kár Vevő terhére esik, (Megrendelő) azt maga viseli!

 

 

IV/c.) Visszaigazolás:

 

1.) Szolgáltató a megrendelésről annak beérkezését és feldolgozását követően visszaigazolást állít ki, melyet a Megrendelő részére a megrendelés beérkezését követő 24 órán belül, amennyiben a megrendelés beérkezése hétvégére, ünnepnapra, vagy pihenőnapra esik, akkor a pihenőnapot követő első munkanapon e mail-ben küld meg a megrendelőlapon megadott e mail címre. Ennek a visszaigazolásnak a tartalma az az adattartalom, amely meghatározza azt, hogy konkrétan milyen tartalommal jön létre a felek között a szerződés.

 

2.) A visszaigazolás adattartalma:

 

– Megrendelő ügyfél azonosítója, valamint a megrendelés azonosító száma. Fizetésnél a befizetés, vagy az átutalás közlemény rovatában ezt kell feltüntetni, esetleges reklamáció alkalmával Szolgáltató szintén ezen azonosítók feltüntetését kéri.

 

– Szolgáltató a megrendelést mind formailag, mind annak tartalmában tudomásul veszi, és visszaigazolja megrendelő számára, hogy a megrendelt áruféle, fajta és mennyiség szerint várhatóan mikor kerül kiszállításra, illetve az milyen időponttól kezdve vehető át a Szolgáltató bemutatótermében.

 

– Ha Szolgáltató a megrendelést részben vagy egészében nem tudja teljesíteni arról megrendelőt haladéktalanul értesíti.

 

– Szolgáltató visszaigazolja a megfizetendő vételárat összegszerűségében, valamint közli a vételár megfizetésének a módját és esedékességét. Fontos, hogy a szerződés tartalma szerint figyelembe vett vételárösszeg mindig az, amely a visszaigazoláson szerepel. A megrendelésen szereplő vételárösszeghez képest a visszaigazoláson szereplő vételárösszeg módosulhat! Mivel a megrendelés és a kiszállítás között a devizaárfolyamok változása, valamint egyéb, előre nem látható okok bekövetkezése miatt a megrendelt termékek ára változhat, a vételárat megfizetni minden esetben a visszaigazolás adattartama szerint szükséges.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt áruk visszaigazolt vételára az Áfá-t tartalmazza, de a csomagolási és kiszállítási költséget nem. A szállítási díjat Szolgáltató a megrendelést követően kalkulálja ki. Amennyiben a megrendelő írásban beleegyezik a kiszállítás megállapított összegébe, fizetési kötelezettsége csak azt követően keletkezik. Szolgáltató díjbekérőt állít ki Megrendelő számára, amit elektronikus úton küld meg. A díjbekérő tartalmazza a termékek árát, valamint a korábban egyeztetett szállítási költséget.

 

3.) Amennyiben a fizetés nem forintban, hanem más devizanemben (pl. euró) történik, akkor felek  a HUF-ban meghatározott, az online felületen feltüntetett vételárat a visszaigazolás kiállításának a napján érvényes MNB közép árfolyam szerint átváltja, és ezt az átváltott devizában meghatározott vételárat tünteti fel az utánvétes iratokon, valamint ezen vételár alkalmazásával állítja ki a megrendelésről a visszaigazolást. (Tehát az irányadó ár a forintban meghatározott, a Szolgáltató honlapján feltüntetett vételár.)

 

4.) A Szolgáltató kriptovalutában (pl. Bitcoin) történő fizetést nem fogad el.

 

IV./d.) Felelősségi viszonyok a megrendeléssel kapcsolatban:

 

1.) A megrendelőlap hibátlan, hiánytalan kitöltése Megrendelő felelősségi körébe esik. Szolgáltató nem vállal semmiféle felelősséget azért, amennyiben a megrendelő hibásan kerül kitöltésre. A Felek között létrejövő szerződés lényeges tartalmát a megrendelő, valamint a visszaigazolás tartalma határozza meg. Felek ezen határozzák meg a megrendelt áru és szolgáltatás fajtáját, mennyiségét, vételárát, a vételár megfizetésének esedékességét, módját, ütemezését, a felek által teljesítendő szolgáltatás és ellenszolgáltatás időbeliségét, rendbeliségét, a szállítás, szolgáltatás nyújtás idejét, helyét, a késedelembe esés kezdetét. Ugyancsak a visszaigazolás tartalmazza Megrendelőnek a Szolgáltató által megadott ügyfél azonosítóját, valamint a megrendelés azonosítóját. Ezekre az azonosítókra megrendelőnek minden további beadványán, illetve reklamációján fel kell tüntetnie. Amennyiben Megrendelő ezeket nem tünteti fel, vagy hibásan tünteti fel, Szolgáltató az Ügyfelet, vagy a megrendelést nem tudja beazonosítani, így sem az ügyfélkérésnek nem tud eleget tenni, sem a panaszt nem tudja orvosolni.

 

2.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a visszaigazolást a megrendelőlap adattartama alapján állítja ki. Megrendelőnek a megrendelés módosítására, kiegészítésére a megrendelőlap elküldése után 24 óra időtartama van.  Ez alatt az időtartam alatt új Megrendelőlap kitöltésével módosíthatja a megrendelését, vagy kiegészítheti azt. Ez esetben Szolgáltatótól új, a megrendelésének a módosítását elfogadó, vagy azt elutasító visszaigazolást kap. A módosítás vagy kiegészítés kizárólag abban az esetben lép hatályba, amennyiben azon Megrendelő feltünteti az első visszaigazoláskor, vagy eredeti rendelése leadásakor kapott rendelési számát, azonosítóját.

 

– Amennyiben Szolgáltató a megrendelés módosítását, kiegészítését a visszaigazolásban elfogadja, akkor a szerződés a Felek között az eredeti megrendeléshez képest a módosított, kiegészített tartalommal fog létrejönni.

 

– Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés módosítását, kiegészítését elutasítja, akkor a felek között a szerződés az eredeti megrendelés és annak visszaigazolása szerinti tartalommal jön létre, egyúttal az elutasító visszaigazolásban Szolgáltató jelzi Megrendelő felé, hogy a módosítás, kiegészítés szerinti plusz megrendelésnek hogyan, milyen módon, milyen szállítási határidővel tud eleget tenni, egyúttal felkéri Megrendelőt, hogy jelezzen vissza az alábbi tárgyakban:

 

– Elfogadja e a Szolgáltató által a megrendelés módosítása teljesítésére adott pót szállítási határidőt és vételár változást

 

– Fenntartja e a megrendelése módosítása, kiegészítése nélkül is az eredeti megrendelését.

 

3.) Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha Megrendelő valós igényei, szükségletei, valamint a megrendelőlap utolsó tartalma eltérnek egymástól.

 

4.) Szolgáltató a Megrendelőnek az utoljára leadott érvényes megrendelés szerinti terméket köteles kiszállítani, illetve ezt a szolgáltatást köteles nyújtani a részére.

 

 

5.) Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte, tartalma:

 

a.) Felek között az ajánlati kötöttség a Szolgáltató által kiállított, online visszaigazolás átvételének az idejében jön létre, a megrendelés, valamint a visszaigazolás tartalmával. Amennyiben e kettő egymástól eltérne, akkor a felek között beálló ajánlati kötöttség, és a szolgáltatás – ellenszolgáltatás teljesítési kötelezettsége szempontjából a visszaigazolás tartalma a meghatározó.

 

b.) Szolgáltató a visszaigazolást visszaigazolható e mail-ben küldi el Megrendelő részére, amely e mailbe beépített visszaigazoló elem Szolgáltatóhoz történő beérkezése a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés érvényességi, hatálybalépési feltétele.

 

c.) Felek között a szerződés a visszaigazolásnak a Szolgáltatóhoz történő megérkezését követő, szolgáltató, illetve képviselője általi megnyitásának időpontjában, a visszaigazolásban igazolt tartalommal jön létre.

 

 

V.  A vételár megfizetése:

 

1.) Megrendelő Szolgáltató visszaigazolásának az átvételét követően a Szolgáltató itt feltüntetett bankszámlájára történő átutalással, vagy bármelyik MBH BANK Nyrt. bankban a számlára történő befizetéssel egyenlíti ki. A befizetés vagy átutalás összege a visszaigazoláson szereplő összeg. Ez az összeg a csomagolási és kiszállítási költséget tartalmazza.

 

2.) Megrendelő az átutalási bizonylaton köteles feltüntetni a nevét, címét, valamint megrendelés azonosító számát. Egyben tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel azokért a károkért illetve késedelemért melyek arra vezethetők vissza, hogy Megrendelő ezeket az adatokat nem, vagy hibásan adta meg, és ezek hiányában Szolgáltató nem tudta beazonosítani a befizetést.

 

3.) Megrendelőt az általa megrendelt termékek, szolgáltatások ellenértékének a megfizetési kötelezettsége számla szerint, számla ellenében terheli. A számlát a terméket tartalmazó egységcsomag tartalmazza. A megrendelt és leszállított áruk számláját a kiszállítási csomagban helyezi el Szolgáltató, vagy amennyiben azt Megrendelő a Szolgáltató bemutatótermében veszi át, akkor átvételkor kapja meg.

 

 

 

VI. A megrendelés összeállítása, átvétel, kiszállítás.

 

1.) A megrendelt áruk Szolgáltató által annak raktárába történő berendeléséről Szolgáltató a megrendelt áruk vételárának a Szolgáltató számlájára történő hiánytalan beérkezése, és a befizetés beazonosítása után kerül sor.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató raktárába heti egyszeri, csütörtöki napokon érkező beszállítás van, és ekkor azok az áruk kerülnek beszállításra, melyek a megelőző hét péntek 16 óráig megrendelésre kerültek, és a vételár összege eddig az időpontig hiánytalanul beérkezett, és a befizetés beazonosításra került. Az ezen időpont után beérkezett megrendelőket csak a következő csütörtök utáni beszállítást követően tudja Szolgáltató teljesíteni.

 

2.) Az első pontban foglaltakra tekintettel a kiszállítás időpontja úgy kerül kijelölésre, hogy arra a megrendelt árunak a Szolgáltató raktárába történő beérkezését követő héten kerül sor. A kiszállítás pontos idejét Szolgáltató e mail-ben, dokumentálható módon közli, de telefonon is legyeztetik a felek. Amennyiben Megrendelő az áruját kiszállítás nélkül, Szolgáltató bemutatótermében, vagy raktárában veszi át, Szolgáltató ugyanígy jelzi az átvétel legkorábbi lehetséges idejét azzal, hogy Megrendelő köteles az áruját az így közölt átvételi időtől számított 48 órán belül átvenni és elszállítani. Ellenkező esetben a többlet raktározás költségei kiterhelésre kerülnek.

 

3.) Amennyiben a megrendelt áruk Szolgáltató raktárában megfelelő mennyiségben készleten vannak, ebben az esetben Szolgáltató nem zárja ki a megrendelésnek a jelen fejezet 2. pontjában meghatározott idő előtti teljesítését.

 

4.) Megrendelőnek természetesen joga van a megrendelését bármikor lemondani, illetve a csomagja átvételét a kiszállítótól megtagadni. Amennyiben Vevő a részére küldött csomagot nem veszi át, a termékek vételárát nem kell megfizetnie, viszont a csomagolás és kiszállítás költségét részére Szolgáltató kiszámlázza, amely számlát tértivevényes ajánlott küldeményként belföldre, külföldre, ebbe beleértve az EGK területét is, visszaigazolható e mailben kiküld 15 napos fizetési határidő tűzése mellett. Amennyiben a kiszállítás és csomagolás költségét Vevő a számla kézhezvételét követő 15 napon belül nem fizeti meg Szolgáltató számlájára történő bank átutalással, abban az esetben Szolgáltató felszólítást követően jogi úton intézkedik a behajtás iránt. Tehát Szolgáltató a jogi képviselőjén keresztül jogi eljárást indít a Vevő ellen, amely jogi eljárás költségei szintén behajtásra kerülnek. A kiszállítás költsége kizárólag abban az esetben kerül terhelésre, amikor Megrendelő az átvételt a kiszállításkor tagadja meg.

 

Amennyiben vevő a csomag kiszállítása megindítása időpontjáig jelzi Szolgáltató részére, hogy megrendelését lemondja, szállítási és csomagolási költség nem kerül rá kiterhelésre.

 

Amennyiben Vevő részére szállítási és csomagolási költség kerül kiterhelésre, akkor a nevét, és megrendelésének az azonosító számát köteles feltüntetni az átutalási bizonylaton. Minden olyan kár, amely abból ered, hogy megrendelő befizetése nem azonosítható a Szolgáltató által, aki így azt nem tudja lekönyvelni, Megrendelő terhére esik. Tehát Megrendelőnek kell bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogyan az Tőle elvárható.

 

 

VII.  Átvétel

 

1.) A futár kizárólag abban az esetben adja át a csomagot, amennyiben Vevő, vagy Vevő megbízottja aláírásával nyugtázza a termékek átvételét

 

2.) Vevőnek joga és lehetősége van a részére kiszállított áru átvételét megtagadni. Ebben az esetben a futár intézkedik az árunak Szolgáltatóhoz történő visszaszállítása iránt. Visszaszállítás esetén a csomagolási és szállítási költségek kiterhelésre kerülnek Vevő felé. (kiszállítás és visszaszállítás) A kiterhelés során Szolgáltató a VI. fejezet  4.) pontjában lefektetettek szerint jár el.

 

VIII. Csomagolás épsége

 

1.) A csomagolás épségét Vevő a csomag átvételekor köteles ellenőrizni, a terméket csak a csomagolás épsége esetén köteles átvenni.

 

2.) Szolgáltató illetve Szállító törekszik a kiszállítás során a csomagolás épségének a megőrzésére.

 

 

IX. Jótállás. Szavatosság, reklamáció, panaszkezelés, utókövetés

 

IX/a.) kellék és jogszavatosság

 

Jogszavatosság, a tulajdonjog megszerzése:

 

1.) Szolgáltató az általa forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások tekintetében teljes körű jogszavatosságot vállal, mely szerint azokon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely vevő jogszerzését (a tulajdon átszállást) akadályozná, vagy lehetetlenné tenné. Vevő a kiszállított áru és a nyújtott szolgáltatás felett a tulajdonjogot az ellenérték megfizetését követően, a megvásárolt dolognak a birtokba adásával egy időben szerzi meg.

 

2.) Az olyan szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, melynek tárgya részben vagy egészben szellemi termék, (pl. fejlesztett szoftver, vagy webes felület, honlap) nem minden esetben követi az ellenérték megfizetését, és a termék birtokba adását követően tulajdonszerzés. Vevő jelen esetben kaphat felhasználási jogosultságot, licencet, vagy más jellegű, hasonló jogosítványt, amely a szellemi alkotás feletti tulajdonjog megszerzése nélkül feljogosítja Őt a termék időleges, vagy végleges használatára.

 

Szolgáltató ilyen esetben arra vállal szavatosságot, hogy az általa ilyen módon szolgáltatott termék jogtiszta, valamint azon harmadik személynek nincsen olyan jogosultsága, amely Vevő felhasználói jogosultságait korlátozná, vagy lehetetlenné tenné. A korlátozás a felek között létrejött szerződés tartalmához képest értendő.

 

 

Jótállás:

 

1.) Szolgáltató az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatban az azok gyártói által vállalt jótállást biztosítja. A jótállási idő az egyedi szerződésben, vagy megrendelőlapon kerül pontosításra. Ennek időtartama legalább egy év, de van olyan termékünk, amelyre annak gyártója 2 év jótállást vállal. Fontos tudni, hogy ez a jótállás magára a termékre vonatkozik, nem pedig a termék felhasználásával elvégzett építőipari kivitelezésre.

 

2.) A kellékszavatosság tárgya:

 

A kellékszavatosság tárgy a Szolgáltató által forgalmazott termék, vagy amennyiben építőipari kivitelezést is vállalunk, akkor az általunk elvégzett kivitelezés.

 

Fentiek értelmében az általunk forgalmazott termék felhasználásával, de a felhasználó által, vagy a felhasználó kivitelezője által végzett építőipari kivitelezésre semmiféle jótállást, sem szavatosságot nem vállalunk. A szavatosság kizárólag az általunk forgalmazott anyagra vonatkozik, arra is csak abban az esetben, amennyiben az felhasználáskor, vagyis a gyári csomagolás első felnyitásakor nem felel meg a jogszabályokban az ilyen anyagokra előírt, valamint a gyártó által tanúsítványban vállalt követelményeknek.

 

3.) Fontos különbség a jótállás és a szavatosság között, hogy jótállással kapcsolatban Vevői panaszra a felhasználáskori megfelelőség bizonyítása és vizsgálata Szolgáltató terhére esik, szavatossági igénybejelentés esetén pedig Felhasználót terheli annak a kötelezettsége és költsége, hogy bizonyítsa azt, hogy az általunk forgalmazott termék a jogszabályi előírásoknak, vagy a gyártói tanúsítványban foglaltaknak a felhasználáskor nem feleltek meg.

 

A tulajdonjog megszerzése:

 

A Megrendelő által megrendelt áru tulajdonjoga Vevőre a vételár teljes kifizetését követően, az áru birtokba adásával száll át vevő részére.

 

Elállási jog:

 

1.) Megrendelőt az indoklás nélküli elállási jog az áru átvételét követő 14 napon belül megilleti akkor is, amennyiben a megrendelt terméket átveszi.

 

2.) Megrendelő az elállás bejelentéséhez használhatja a honlapon elhelyezett formanyomtatványt, de elállási nyilatkozatát formakényszer nélkül, elektronikus levélben is megteheti.

 

3.) Elállás esetén Megrendelő felelőssége, és kötelezettsége, hogy az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül az árut sértetlen csomagolásban Szolgáltató telephelyére a saját, tehát Megrendelő költségén eljuttassa.

 

4.) Vevőnek az áru átvételét követően megtett elállási nyilatkozatát Megrendelő akkor tudja szerződést bontó hatállyal figyelembe venni, amikor az áru sértetlenül és sértetlen csomagolásban a raktárába beérkezett.

 

IX/b.) Visszáru

 

1.) Vevőnek joga van ahhoz, hogy az általa megrendelt áru átvételét indoklás nélkül megtagadja.

 

2.) Amennyiben Vevő az áru átvételét a részére történő kiszállítást követően tagadja meg, akkor a kiszállítási és visszaszállítási költség részére terhelésre kerül.

 

3.) Az átvétel megtagadása esetén felek az alábbiképpen számolnak egymással el:

 

a.) Kiszállítás esetén: Szolgáltató képviselője a kiszállított, de át nem vett árut Szolgáltató raktárába visszaszállítja. A visszáru beérkezését követően a Megrendelő által korábban átutalt vételár összegéből a kiszállítás, visszaszállítás, raktározás, valamint a vételár visszautalása valamennyi költségét levonja, és a vételár fennmaradó részét a tőle elvárható legrövidebb időn belül Vevő bankszámlájára visszautalja. (Legkésőbb 14 napon belül az áru beérkezését követően.)

 

b.) Raktárban történő átvétel esetén: Megrendelő az átvételt követő 15 napon belül a tárolás és visszautalás költségei levonását követően visszautalja Megrendelő részére. Amennyiben lehetséges, Szolgáltató a költségei levonása után készpénzben, bizonylat ellenében a raktárában kifizeti Megrendelő részére.

 

 

X) Panaszkezelés

 

a.) A szerződés megszűnése

 

A szerződés főszabály szerint a szolgáltatás, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésével, annak teljesedésével egyben meg is szűnik. A szerződés ilyen megszűnése nem zárja ki Vevő jótállási, szavatossági jogait, valamint semmilyen fogyasztóvédelmi jogosultságát, és a vevőszolgálat igénybe vételi jogosultságát ez a megszűnés nem érinti. Vagyis a szerződés ezen vonatkozásai a jótállási és szavatossági időszak végéig hatályukban fennmaradnak.

 

b.) Elállás

 

1.) A szerződés Szolgáltatói teljesítéséig Vevő bármikor, indoklás nélkül jogosult a szerződéstől történő indoklás nélküli elállásra. Vevő az elállási jogát főszabályként írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Felek ebben a tárgyban az e mail-en történő közlést írásbeli közlésként fogadják el.

 

2.) Amennyiben Vevő arra hivatkozik, hogy elküldte a jelen fejezet 1.) pontja szerinti elállási nyilatkozatát Szolgáltató részére, de szolgáltató képviselője azt állítja, hogy ez a nyilatkozat hozzá nem érkezett meg, akkor egészen addig, ameddig Vevő nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani a nyilatkozat tartalmát, valamint annak Szolgáltató részére történő elküldését, azt vélelmezik, hogy ez a nyilatkozat nincsen, vagy az nem került elküldésre.

 

3.) Amennyiben Vevő a megrendelt áruk átvételét megtagadja, azt felek az elállással egyenértékűnek fogadják el, és a köztük termék értékesítésre létrejött szerződést megszűntnek tekintik.

 

4.) Felek elállás esetén az ilyen tartalmú nyilatkozatnak Szolgáltató által történő átvételét követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni. Szolgáltató ilyen esetben jogosult az igazolható és ténylegesen felmerült költségei megtérítésében olyan módon közbehatni, hogy ezeknek a költségeknek az ellenértékét a Vevő által korábban átutalt vételárból, vagy vételárrészből visszatartja. Amennyiben Szolgáltató a vételárat nem utalja 15 napon belül vissza a költségei levonása után vevőnek, jogosult ezért a késedelemért kimenteni magát azzal, hogy a kimentés ügykörében a bizonyítási teher és a bizonyítási kötelezettség Szolgáltatót terheli.

 

c.) Vitarendezés

 

1.) Felek esetleges üzleti vagy jogvitájuk esetére kötelezik magukat arra, hogy mindent megtesznek egy esetleges ilyen vita esetén azért, hogy azt az elvárható legrövidebb idő alatt, mindkét fél elérhető legnagyobb megelégedésére egymás közt rendezzék.

 

2.) Felek legyenek a világon bárhol, egy esetleges üzleti jogvitájuk, illetve a vitarendezés folyamán a magyar anyagi és eljárásjog alkalmazását kötik ki, illetve a magyar jog hatálya alá vetik magukat.

 

3.) Egyébiránt üzleti tevékenységük során felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tőlük elvárható maximális módon egymással együttműködnek. Saját felróható magatartására előnyök szerzése végett egyik fél sem hivatkozhat, a másik fél felróható magatartására hivatkozhat.

 

 

 

d.) Vitarendezési fórum

 

1.) Amennyiben Felek a jelen szerződésből fakadó bármely jogvitájukat egymással nem tudják rendezni, ebben az esetben Szolgáltató kizárólag a magyar állami bíróságok joghatóságát fogadja el a jelen fejezetben található kivétellel.

 

2.) Szolgáltató mind bármely békéltető testületnek, vagy bármely választott bíróságnak történő alávetését jelen rendelkezéssel megtagadja és kizárja. Ilyen eljárásnak nem veti magát alá.

 

3.) Ugyanakkor a közvetítői eljárás során (Mediáció mediátor előtt) kizárólag abban az esetben veti magát alá, amennyiben Vevő a közvetítői eljárás valamennyi költségét vállalja.

 

e.) Utókövetés

 

1.) Szolgáltató az általa lebonyolított üzleteket szolgáltatása folyamatos fejlesztése érdekében utóköveti, vizsgálja vevői elégedettségét abból a célból, hogy minél tökéletesebb szolgáltatást tudjon nyújtani a jövőre nézve.

 

2.) Szolgáltató a tudomására jutott és általa kezelt üzleti jellegű adatokat köteles megőrizni, valamint jogosult ezeket kezelni és feldolgozni. Ugyancsak jogosult ezekből anonimizált kimutatásokat készíteni, és ilyeneket megjelentetni.

 

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy


A jelen Szabályzat 2024. március 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.